Get Connected!

#คำพระ ครั้งหนึ่ง สมเด็จโตได้พูดอมตพจน์แก่คนที่ชอบขอและอ้อนวอน มีใจความดังนี้ "อ้อนวอนเทวดาฟ้าดินเหมือนเที่ยวกู้หนี้ยืมสินค้าอื่น สุดท้ายก็ต้องส่งคืนเขา ผู้ไม่เคยทำดี เทวดาฟ้าดินก็ช่วยไม่ได้ แต่หากทำดีไว้ เทวดาฟ้าดินด็ต้านไม่อยู่... Show more